Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Contributie

Contributietarieven VTB in Euro’s, zoals die gelden vanaf heden:

  Girale Overschrijving Automatische Incasso
regulier lid 30,00 25,00
student lid 17,50 15,00
student lid 1e jaar gratis gratis

Gaat u akkoord met automatische incasso, dan hoeft u alléén het machtigings-formulier in te vullen en voldoende gefrankeerd op te sturen naar de VTB. De jaarlijkse afschrijving zal kort na de ALV, die als regel in de maand februari wordt gehouden, plaatsvinden.

Gaat u niet akkoord met automatische incasso, dan wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk het betreffende bedrag voor de contributie over te maken op postgiro 9432776, t.n.v. Vereniging Tropische Bossen (let op: niet afgekort, maar volledig geschreven), Postbus 124, Wageningen, onder vermelding van “contributie 2021” (of welk ander jaar het betreft).

Tijdens de algemene ledenvergadering van januari 2004 is het volgende sanctiebeleid vastgesteld m.b.t. wanbetalers:

  1. De eerste herinnering komt 2 maanden na het eerste verzoek tot betaling (in de meeste gevallen per mail) en veroorzaakt nog geen verhoging in de contributie.
  2. Een eventuele tweede herinnering komt weer twee maanden later, maar dan met een verhoging van 5 Euro ter compensatie van de gemaakte extra onkosten.
  3. Indien dan binnen 2 maanden nog niet is betaald, krijgt het lid de aankondiging dat hij of zij geen gebruik meer kan maken van het lidmaatschap tot de financiële verplichtingen zijn voldaan.

Ten slotte willen we u vriendelijk verzoeken:

  • bij automatische incasso voor voldoende saldo te zorgen
  • eventuele adreswijzigingen door te geven via de Expertisebank of aan de ledenadministrateur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur via ledenadministratie@tropischebossen.nl.