Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Inning contributie

In 2002 heeft het bestuur van de VTB besloten de ledenadministratie en contributie-inning niet meer uit te besteden aan de KLV, maar door een van de leden te laten verzorgen. Vanaf begin 2007 is VTB-lid Wyb Jonkers de ledenadministrateur van de VTB. Hij is te bereiken via het contactformulier.

Door het administratieve vertrek bij KLV (de VTB blijft nog wel functioneren als studiekring van KLV) is het verschil tussen niet-KLV-leden en KLV-leden (deze laatste categorie kreeg voorheen korting) irrelevant geworden. Er bestaan daarom nog maar twee categorieën leden: reguliere leden en student-leden. Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van 18 februari 2010 is het basistarief voor reguliere leden met algemene stemmen vastgesteld op € 25,00 per kalenderjaar. Dit tarief is in de jaren daarna ongewijzigd gebleven.

Student-leden betalen de helft van het basistarief (€ 12,50). Om meer studenten te trekken is bovendien besloten studenten gedurende het eerste (kalender)jaar van inschrijving bij de VTB een gratis lidmaatschap aan te bieden. Om voor het studenten-tarief in aanmerking te komen moet een student jaarlijks (d.w.z. bij aanmelding en daarna elk jaar in januari) een kopie van zijn/haar collegekaart opsturen naar de administrateur (VTB, Postbus 124, 6700 AC Wageningen).
De ervaring leert ons dat het innen van contributie soms een tijdrovend proces is, vooral wanneer de betreffende leden voor langere of kortere tijd in het buitenland verblijven of wanneer adreswijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven. Om het innen van de contributie te vergemakkelijken (zowel voor de leden als voor de VTB) is derhalve besloten betaling per automatische incasso te stimuleren middels een korting van € 5,00 op het basistarief. Voor studenten geldt een korting van € 2,50. Alle leden hebben de formulieren voor machtiging voor automatische incasso, alsook om die machtiging weer in te trekken en een reeds uitgevoerde automatische incasso weer terug te boeken (binnen een maand na de incasso) toegestuurd gekregen. Uiteraard hoopt het bestuur van harte dat ieder lid over gaat op automatische incasso, omdat het ons veel tijd en energie zal besparen. Ook nieuwe student-leden worden vriendelijk verzocht deze machtiging alvast te verlenen.

Gaat u akkoord met automatische incasso, dan hoeft u alléén het machtigings-formulier in te vullen en voldoende gefrankeerd op te sturen naar de VTB. De jaarlijkse afschrijving zal kort na de ALV, die als regel in de maand februari wordt gehouden, plaatsvinden.

Gaat u niet akkoord met automatische incasso, dan wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk het betreffende bedrag voor de contributie over te maken op postgiro 9432776, t.n.v. Vereniging Tropische Bossen (let op: niet afgekort, maar volledig geschreven), Postbus 124, Wageningen, onder vermelding van “contributie 2011” (of welk ander jaar het betreft).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de contributietarieven voor 2010:
Girale OverschrijvingAutomatische Incassoregulier lid€ 25,00€ 20,00student lid€ 12,50€ 10,00student lid 1e jaar€ 0,00€ 0,00
Tijdens de algemene ledenvergadering van januari 2004 is het volgende sanctiebeleid vastgesteld m.b.t. wanbetalers:

  1. De eerste herinnering komt 2 maanden na het eerste verzoek tot betaling (in de meeste gevallen per mail) en veroorzaakt nog geen verhoging in de contributie.
  2. Een eventuele tweede herinnering komt weer twee maanden later, maar dan met een verhoging van 5 Euro ter compensatie van de gemaakte extra onkosten.
  3. Indien dan binnen 2 maanden nog niet is betaald, krijgt het lid de aankondiging dat hij of zij geen gebruik meer kan maken van het lidmaatschap tot de financiële verplichtingen zijn voldaan.

Ten slotte willen we u vriendelijk verzoeken:

  • bij automatische incasso voor voldoende saldo te zorgen
  • eventuele adreswijzigingen door te geven via de Expertisebank of aan de ledenadministrateur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur.