Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Doelstelling van de vereniging

Het creëren en onderhouden van een professioneel netwerk en het instellen van een permanent, dynamisch en effectief platform voor het verzamelen, kanaliseren en uitdragen van kennis en informatie over tropische bossen.

Het hogere doel van de vereniging is om met dit platform bij te dragen aan bewustwording en meningsvorming omtrent duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer van tropische bossen en aan een toenemende Nederlandse expertise om dit beheer te bewerkstelligen.

Strategie

Door het organiseren van studiedagen, het entameren en organiseren van themadiscussies, het uitgeven van een nieuwsbrief, en het inrichten van een website, hoopt de vereniging een netwerk te creëren en informatie-uitwisseling en communicatie tussen de leden te bevorderen. Tevens zal het werken van de leden in de verschillende commissies en het houden van informele bijeenkomsten bijdragen aan boven genoemde doelen. De vereniging zelf zal geen standpunten bepalen of uitdragen en geen lobby-activiteiten ontwikkelen.

Beoogde leden

Het netwerk moet niet alleen bosbouwkundigen samenbrengen, maar ook andere Nederlandse deskundigen en geïnteresseerden die zich betrokken voelen bij het gebruik en beheer van tropische bossen, zoals ecologen, economen, geografen, sociologen, antropologen en anderen. Naast leden met verschillende disciplinaire achtergronden beoogt de vereniging ook het bij elkaar brengen van mensen met verschillende werkzaamheden en posities binnen of buiten Nederland. Zo kunnen personen studerend of werkzaam op het gebied van tropisch bosbeheer, bosbeleid, onderzoek of onderwijs, actief met elkaar communiceren en hun kennis en ervaring uitwisselen.

Imago

De VTB streeft naar een informele omgang tussen de leden. Kwaliteit en inhoud van de communicatie staan voorop. De VTB is er niet op uit om standpunten in te nemen over gevoerd beleid t.a.v tropisch bos. Wel hoopt de VTB dat beleid gevoed wordt uit kennis en ervaring zoals opgedaan binnen de VTB.